Ako Realizovať Elektrickú Prípojku na Pozemok

Pri riešení pripojenia sa na distribučnú sieť je potrebné poznať niekoľko hlavných bodov, ktoré sú kľúčové pri realizácii elektrickej prípojky. Na prvý pohľad to znie jednoducho, no v skutočnosti vás čaká niekoľko pre laika neriešiteľných problémov. Od umiestnenia elektromera cez káble vedúce elektrický prúd až po tarif merania. Poďme si to rozobrať na drobné.

Vybudovanie Nového Odberného Miesta Elektrickej Prípojky

Pokiaľ začínate uvažovať o stavbe rodinného domu, je nutné pri zriadení elektrickej prípojky vedieť zopár údajov, ktoré vám dimenzujú typ pripojenia. Najlepšie sa vychádza z projektu elektrickej inštalácie, ktorý vám zhotovil elektro projektant. V projekte sú uvedené všetky potrebné údaje pre dimenzovanie hlavného istiaceho prvku, typu a prierezu vodičov, ktoré vás napájajú na distribučnú sieť. Pokiaľ nemáte vypracovaný projekt, dá sa to aj odhadnúť, no nie je to správna cesta. Bežne sa inštaluje do rozvodnej skrinky 25A istiaci prvok s charakteristikou B, a vodič napájajúci elektromer nesmie byť menší ako 16mm2 meď.

Odporúčame vám nechať si projekt vypracovať skúseným projektantom, ktorý s vami preberie všetky potrebné atribúty a na základe nich navrhne optimálny druh pripojenia, dimenzie vodičov a istiacich prvkov.

Ďalej je už len na vás, či vám nové odberné miesto vybuduje profesionálna firma alebo pôjdete tzv. na vlastnú päsť.

Pokiaľ sa predsa rozhodnete realizovať pripojenie sami, zvyčajne sa postupuje nasledovne:

  1. Podanie žiadosti o vytvorenie nového odberného miesta u vášho distribútora elektrickej energie. Pre západné Slovensko je to ZSE, pre stredné Slovensko je to SSE a pre východné Slovensko VSE.
  2. Žiadosť sa dá podať aj online cez portál jednotlivých distribučných sietí. V žiadosti treba vyplniť údaje, ktoré sme spomínali už v úvode.
  3. Po podaní žiadosti vám distribučná spoločnosť zašle zmluvu o pripojení, kde je vyčíslená suma poplatku za nové odberné miesto.
  4. V zmluve o pripojení sa nachádzajú body, ktoré nový užívateľ musí splniť. Ako napríklad: Vybudovanie nového odberného miesta to znamená výkop alebo pretláčanie, zabudovanie skrinky elektromera na hranici pozemku, miesto pripojenia (stĺp) a revízna správa, ktorú vám musí vyhotoviť revízny technik VTZE.
  5. Po splnení všetkých náležitostí uvádzaných v zmluve o pripojení vás distribučná spoločnosť príde zapojiť.

Vybudovanie Elektrickej Prípojky Firmou

Najlepšie riešenie je si dať vybudovať nové odberné elektrické miesto profesionálnou firmou. Firma za vás vybaví všetky potrebné úkony. Podá žiadosť u distribútora, zrealizuje projekt, zrealizuje výkop alebo pretlak s vytýčením všetkých sietí, ktoré by sa mohli nachádzať v zemi, zrealizuje inštaláciu skrinky elektromera, uzemní elektromer zemniacimi tyčami a vykoná revíziu, ktorá je mimoriadne dôležitá pre distribútora. Ceny za elektrické prípojky sa pohybujú od 600 do 1300€, a toto cenové rozmedzie môže byť ovplyvnené zlým terénom alebo náročnosťou odberateľa, ako sú napríklad vývarovne, hotely, alebo iné obrovské prevádzky. Pri klasických domoch je spomínaná cena optimálna.

Prekládka Elektromera

Pokiaľ ste pripojení na elektrickú sieť a máte elektromer zabudovaný na pozemku v dome, tak pri realizácii prekládky sa postupuje dosť podobne ako pri vybudovaní nového odberného miesta.

  1. Žiadosť u distribútora elektrickej energie.
  2. Projekt (zabezpečí investor).
  3. Realizácia (výkop, osadenie skrinky, uzemnenie).
  4. Revízna správa. Pokiaľ sa splnia všetky náležitosti, ktoré vám distribútor uvádza v zmluve o pripojení, je možné prekládku realizovať prakticky okamžite. Tu sa zvyčajne čaká na technikov, ktorí vám prídu pôvodný kábel zo stĺpu odpojiť a následne vás pripoja do novovzniknutej elektromerovej skrinky.
Ako Realizovať Elektrickú Prípojku
Ako Realizovať Elektrickú Prípojku

Záver

Vybudovanie nového odberného miesta alebo zriadenie prekládky merania odporúčame prenechať profesionálnej firme. Z našej skúsenosti laik zhromažďuje papiere a nevie sa poväčšine pohnúť z miesta. Profesionálna firma zriadi všetky úkony veľmi rýchlo, lebo má skúsenosti s podávaním žiadostí a dokumentácia sa realizuje prakticky okamžite po zadaní zákazky od investora. V niektorých prípadoch je možné v spolupráci s profesionálnou firmou zriadiť nové pripojenie približne za 1 týždeň.

Vložiť komentár

Pin It on Pinterest