Den narcisov – Všetky informácie a dátumy pokope

Deň narcisov je každoročná udalosť, ktorá sa vyznačuje svojím charitatívnym vplyvom a má za cieľ prilákať pozornosť k boju proti rakovine. Táto verejno-prospešná zbierka, organizovaná Ligou proti rakovine, sa odohráva na Slovensku a jej korene siahajú do roku 1997. Počas tohto dňa môžu ľudia prispieť k zlepšení života onkologických pacientov, a tak vyjadriť svoju solidaritu a podporu v boji proti tejto závažnej chorobe.

den narcisov
den narcisov

S iniciatívou sa ľudia stretávajú na začiatku jari, keď dobrovoľníci a podporovatelia nadácie v slovenských mestách ponúkajú žlté narcisy za dobrovoľný príspevok. Datum Deň narcisov je pohyblivý, a preto sa každý rok môže konať v iný deň v apríli.

V roku 2024 bude Deň narcisov oslavovať svoj 28. ročník dňa 18. apríla. Každá kvapka pomoci pritom symbolizuje žltú kvetinu narcisu, ktorá sa stala ikonickým znakom tejto udalosti. Akcia ponúka možnosť nie len prvoplánového finančného príspevku, ale aj zvyšuje povedomie o rakovine a podporuje prevenciu tohto ochorenia.

História a Význam

Deň Narcisov je dôležitým dňom solidarity a boja proti rakovine na Slovensku, ktorý má hlboký spoločenský význam a bohatú históriu započatú už v roku 1997.

Vznik Deň Narcisov

Deň Narcisov bol založený v roku 1997 a odvtedy je organizovaný Ligou proti rakovine. V roku 2024 sa tento charitatívny deň uskutoční už 28. krát a to 18. apríla. Táto udalosť rýchlo narástla na popularite a v priebehu rokov sa do nej zapojili tisíce dobrovoľníkov a množstvo podnikov po celom Slovensku.

Simbolika Žltého Narcisu

Žltý narcis je symbolom nádeje a podpory pre ľudí, ktorí bojujú s rakovinou. Tento kvet reprezentuje solidaritu a spolupatričnosť s onkologickými pacientmi a je rozpoznávaným symbolom Dňa Narcisov. MUDr. Eva Siracká, známa bojovníčka proti rakovine, patrí medzi zakladateľov tohto významného dňa a prispela k jeho rozšíreniu. Zakúpením narcisu, či už je živý alebo umelý, ľudia na Slovensku vyjadrujú svoju podporu a prispejú k financovaniu dôležitej práce Ligy proti rakovine.

Organizácia Zbierky

Deň narcisov 2023

Každoročná zbierka Deň narcisov predstavuje kľúčovú iniciatívu Ligy proti rakovine, ktorej cieľom je podpora onkologických pacientov. Táto verejno-prospešná zbierka sa opiera o obrovskú pomoc dobrovoľníkov a je významnou udalosťou pre celú verejnosť.

Liga Proti Rakovine a Jej Úloha

Liga Protí Rakovine pôsobí ako zakladateľ a organizátor zbierok Deň narcisov už od roku 1997. Úlohou Ligy je koordinácia celého priebehu zbierky, vrátane propagácie, logistiky a následného použitia získaných finančných prostriedkov na podporu pacientov a šírenie osvety o rakovine.

Dôležitosť Dobrovoľníkov

Dobrovoľníci sú neoddeliteľnou súčasťou každej zbierky, a to aj v prípade Deň narcisov. Ich aktivní členovia a dobrovoľníci sa v deň zbierky snažia oslovit širokú verejnosť v rôznych kútoch Slovenska, aby prostredníctvom kúpy kvetov narcisov alebo prostredníctvom finančného príspevku podporili boj proti rakovine. Týmto spôsobom dobrovoľníci pomáhajú vyzbierať prostriedky, ktoré majú priamy dopad na kvalitu života pacientov a ich rodín.

Aktivistka a zakladateľka Mudr. Eva Siracká mala výrazný podiel na formovaní tejto tradície a prispela k zviditeľneniu dôležitosti boja proti rakovine na Slovensku.

Ako Prispieť

Pri prispievaní na Deň narcisov majú ľudia viacero možností. Každý prispevok pomáha Lige proti rakovine v boji proti tejto chorobe a poskytovaní pomoci postihnutým.

Finančné Príspevky

Finančne prispieť môžu prispievatelia buď priamo prostredníctvom pokladničiek dobrovoľníkov počas dni zbierky alebo elektronicky. Poslať peniaze je možné na webe Ligy proti rakovine. Dobrovoľníci budú počas zbierky ľahko rozpoznateľní vďaka špecifickému oblečeniu.

Zverejnenie a Súhlas s Fotografiou

Pri finančnej podpore je možné tiež vyjadriť súhlas so zverejnením fotografie prispievateľa ako podporovateľa iniciatívy. V prípade, že prispievatelia chcú podporiť zbierku verejne, môžu poskytnúť svoju fotografiu a súhlas s jej zverejnením, čím ďalej šíria povedomie o dôležitosti akcie.

Podujatia a Programy

Deň narcisov je významným dňom, ktorý sa nesie v znamení vzdelávania, podpory a solidarity voči onkologickým pacientom. Organizácie počas tohto dňa prispievajú k osvete a poskytujú rozmanité programy a projekty zamerané na verejno-prospešné aktivity a posilnenie spolupatričnosti.

Vzdelávacie Aktivity

V rámci Deňa narcisov, vzdelávacie aktivity zahŕňajú semináre a workshopy, ktoré sú vedené odbornými lektormi a onkopsychológmi. Tieto aktivity sú otvorené pre širokú verejnosť a sú zamerané na zvyšovanie povedomia o rakovine, jej prevencii a možnostiach liečby.

 • Semináre o preventívnych prehliadkach
 • Workshopy o zdravom životnom štýle

Onkoporadňa a Podpora

Onkoporadňa ponúka individuálnu psychologickú podporu poskytovanú skúsenými onkopsychológmi. Vytvára priestor pre osobné konzultácie ohľadne boja s rakovinou a jeho psychologickými dôsledkami. Pacienti a ich rodiny môžu nájsť oporu v podporných skupinách, kde spolu môžu zdieľať svoje skúsenosti a načerpať silu.

 • Osobné konzultácie s onkopsychológmi
 • Podporné skupiny pre pacientov a ich rodiny

Okrem toho sú súčasťou programov aj relaxačné pobyty, ktoré prinášajú možnosť odpočinku a regenerácie pre tých, ktorí prechádzajú náročným obdobím liečby alebo rekonvalescencie.

 • Relaxačné pobyty pre pacientov
 • Aktivity na podporu duševného zdravia

Výzva k Akcii

Deň narcisov predstavuje šancu pre všetkých, aby sa spojili v pomoci tým, ktorí bojujú s rakovinou. Táto akcia je závislá na angažovanosti dobrovoľníkov a verejnosti, ktorá môže prispieť rôznymi spôsobmi.

Zapojenie Verejnosti

Verejnosť môže prispieť k úspechu Dňa narcisov v niekoľkých rovinách. Dobrovoľníci sú tepom celej akcie – bez ich pomoci by sa podujatie nedalo uskutočniť. Individuálne osoby aj firmy môžu zohrať aktívnu rolu ako dobrovoľníci priamo na uliciach alebo pri plnení iných potrebných úloh. Zapojenie sa do zbierky môže zahŕňať aj roznos pokladničiek a platobných terminálov po lokálnych podnikoch alebo koordináciu aktivít. Prevencia a programy pre pacientov tiež profitujú z vyššej viditeľnosti priamo vďaka účasti verejnosti.

 • Príklady zapojenia:
  • Roznášanie pokladničiek do obchodov
  • Osluha platobných terminálov
  • Distribúcia informačných materiálov

Nákup Produktov a Služieb

Priamo prispieť možno nielen ako dobrovoľník, ale aj kúpou produktov, ktoré sú súčasťou zbierky. Nákup špeciálne navrhnutých produktov a predmetov s logom akcie je jedným zo spôsobov, ako podporiť Ligu proti rakovine. Časť výnosu z týchto produktov ide priamo na podporu programov a služieb pre pacientov. Služby zahrnuté môžu byť napríklad psychologická podpora alebo finančné príspevky na liečbu.

 • Príklady nákupov:
  • Kvitnúce narcisy
  • Odznaky s podobizňou narcisu
  • Iné propagačné materiály

Kúpou produktov a použitím služieb, ktoré súvisia so zbierkou, verejnosť zároveň prispieva k dôležitej prevencii a pomáha rozšíriť povedomie o boji proti rakovine.

Podpora Pacientov

Pri podpore pacientov v boji proti rakovine je kľúčová komplexná zdravotná starostlivosť a zabezpečenie práv pacientov, ako aj poskytovanie doplnkových služieb, ktoré prispievajú k ich lepšej kvalite života.

Zdravotná Starostlivosť a Práva

Pacientom s rakovinou je na Slovensku poskytovaná zdravotná starostlivosť, ktorá zahrňuje diagnostiku, liečbu a preventívne kontroly. Práva pacientov sú chránené zákonom, čo zabezpečuje neoddeliteľnú súčasť ich podpory. Liga proti rakovine prispieva k tomuto cieľu aj prostredníctvom verejných zbierok ako je „Deň narcisov“, ktoré upozorňujú na potrebu primeranej a dostupnej zdravotnej starostlivosti pre onkologických pacientov.

Doplnkové Služby Pre Pacientov

Onkologickí pacienti majú prístup k rôznym doplnkovým službám. Patria sem napríklad psychosociálna podpora, výpožičky parochní pre tých, ktorí stratili vlasy v dôsledku liečby, alebo programy advokácie pacienta a vzdelávacie programy o rakovine. Den narcisov je príkladom iniciatívy, ktorá vybiera prostriedky nielen na financovanie liečby, ale aj na tieto doplnovacie služby, aby pacienti mohli prežívať obdobie liečby s dôstojnosťou a podporou.

Vložiť komentár

Pin It on Pinterest